WEB DESIGN / WEB DEVELOPMENT / SOCIAL MEDIA

DIGITAL TEAM


What we do Talk to us
01

WHAT WE DO


WEB MARKETING


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

UI & UX DESIGN


Digital Team is free responsive Bootstrap v3.3.5 layout from Tooplate. Images are from Pixabay free photo website.

ECOMMERCE


You can edit and use this template for your websites. Please tell your friends about Tooplate. Thank you for visiting our website.

MOBILE APP


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

SOCIAL MEDIA


You can easily change icons by looking at ET Line Icons. Excepteu sunt in culpa qui officia. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

RESPONSIVE LAYOUT


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

02

OUR AGENCY


about img

DIGITAL TEAM

Best Design Agency from California

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed id est tincidunt, iaculis nulla vel, sodales metus. Morbi interdum accumsan augue, in accumsan neque lacinia sed. Fusce cursus eu ligula ut gravida.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.

Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Pellentesque elementum, lacus sit amet hendrerit posuere, quam quam tristique nisi, nec ornare ligula magna id nisl. Donec blandit enim ac semper facilisis. Curabitur eu laoreet mauris, eget fermentum velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.

03

TALENTED TEAM


自动识别技术(Auto Identification and Data Capture,AIDC)是一种高度自动化的信息或数据采集技术,对字符、影像、条码、声音和信号等记录数据的载体进行机器自动识别,自动地获取被识别物品的相关信息,并提供给后台的计算机处理系统来完成相关后续处理。自动识别技术是用机器识别对象的众多技术的总称,具体说,就是应用识别装置,通过被识别物品与识别装置之间的接近活动,自动地获取被识别物品的相关信息。自动识别技术可以在制造、物流、防伪和安全等领域中应用,可以采用光识别、磁识别、电识别或射频识别等多种识别方式,是集计算机、光、电、通信和网络技术为一体的高技术学科。

过去相当部分数据的处理都是通过人工手工录入,这样不仅数据量庞大,劳动强度大,而且数据误码率较高,失去了实时的意义。为解决这些问题,人们研究和发展了各种各样的自动识别技术,将人们从繁重但又十分不精确的手工劳动中解放出来,提高了系统信息的实时性和准确性,从而为生产的实时调整、财务的及时总结以及决策的正确制定提供正确的参考依据。

自动识别技术是物联网体系的重要组成部分,可以对每个物品进行标识和识别,并可以将数据实时更新,是构造全球物品信息实时共享的重要组成部分,是物联网的基石。

完整的自动识别计算机管理系统包括自动识别系统、应用程序接口(中间件)和应用系统。自动识别系统获取的信息通过中间件(一种软件)提供给应用系统,该信息经过应用系统的处理,就可以提取出有用的信息。自动识别得到的信息,在互联网的基础上,将用户端延伸和扩展到任何物品,并在人与物品之间进行信息交换和通信,即构成了物联网体系。


来源:百家号              时间:18-10-25

简要给大家介绍一下语音怎么变文字的吧。希望这个介绍能让所有同学看懂。


首先,我们知道声音实际上是一种波。常见的mp3、wmv等格式都是压缩格式,必须转成非压缩的纯波形文件来处理,比如Windows PCM文件,也就是俗称的wav文件。wav文件里存储的除了一个文件头以外,就是声音波形的一个个点了。下图是一个波形的示例。

 

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1

在开始语音识别之前,有时需要把首尾端的静音切除,降低对后续步骤造成的干扰。这个静音切除的操作一般称为VAD,需要用到信号处理的一些技术。要对声音进行分析,需要对声音分帧,也就是把声音切开成一小段一小段,每小段称为一帧。分帧操作一般不是简单的切开,而是使用移动窗函数来实现,这里不详述。帧与帧之间一般是有交叠的,就像下图这样:

640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1

图中,每帧的长度为25毫秒,每两帧之间有25-10=15毫秒的交叠。我们称为以帧长25ms、帧移10ms分帧。图中,每帧的长度为25毫秒,每两帧之间有25-10=15毫秒的交叠。我们称为以帧长25ms、帧移10ms分帧。

 

分帧后,语音就变成了很多小段。但波形在时域上几乎没有描述能力,因此必须将波形作变换。常见的一种变换方法是提取MFCC特征,根据人耳的生理特性,把每一帧波形变成一个多维向量,可以简单地理解为这个向量包含了这帧语音的内容信息。这个过程叫做声学特征提取。实际应用中,这一步有很多细节,声学特征也不止有MFCC这一种,具体这里不讲。

 

至此,声音就成了一个12行(假设声学特征是12维)、N列的一个矩阵,称之为观察序列,这里N为总帧数。观察序列如下图所示,图中,每一帧都用一个12维的向量表示,色块的颜色深浅表示向量值的大小。

640?wx_fmt=png

接下来就要介绍怎样把这个矩阵变成文本了。首先要介绍两个概念:

 1. 音素:单词的发音由音素构成。对英语,一种常用的音素集是卡内基梅隆大学的一套由39个音素构成的音素集,参见The CMU Pronouncing Dictionary。汉语一般直接用全部声母和韵母作为音素集,另外汉语识别还分有调无调,不详述。

 2. 状态:这里理解成比音素更细致的语音单位就行啦。通常把一个音素划分成3个状态。

 

语音识别是怎么工作的呢?实际上一点都不神秘,无非是:

第一步,把帧识别成状态(难点);

第二步,把状态组合成音素;

第三步,把音素组合成单词。

 

如下图所示:

640?wx_fmt=png

图中,每个小竖条代表一帧,若干帧语音对应一个状态,每三个状态组合成一个音素,若干个音素组合成一个单词。也就是说,只要知道每帧语音对应哪个状态了,语音识别的结果也就出来了。图中,每个小竖条代表一帧,若干帧语音对应一个状态,每三个状态组合成一个音素,若干个音素组合成一个单词。也就是说,只要知道每帧语音对应哪个状态了,语音识别的结果也就出来了。

 

那每帧音素对应哪个状态呢?有个容易想到的办法,看某帧对应哪个状态的概率最大,那这帧就属于哪个状态。比如下面的示意图,这帧对应S3状态的概率最大,因此就让这帧属于S3状态。

640?wx_fmt=png

那这些用到的概率从哪里读取呢?有个叫“声学模型”的东西,里面存了一大堆参数,通过这些参数,就可以知道帧和状态对应的概率。获取这一大堆参数的方法叫做“训练”,需要使用巨大数量的语音数据,训练的方法比较繁琐,这里不讲。

 

但这样做有一个问题:每一帧都会得到一个状态号,最后整个语音就会得到一堆乱七八糟的状态号,相邻两帧间的状态号基本都不相同。假设语音有1000帧,每帧对应1个状态,每3个状态组合成一个音素,那么大概会组合成300个音素,但这段语音其实根本没有这么多音素。如果真这么做,得到的状态号可能根本无法组合成音素。实际上,相邻帧的状态应该大多数都是相同的才合理,因为每帧很短。

 

解决这个问题的常用方法就是使用隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)。这东西听起来好像很高深的样子,实际上用起来很简单:

第一步,构建一个状态网络。

第二步,从状态网络中寻找与声音最匹配的路径。

 

这样就把结果限制在预先设定的网络中,避免了刚才说到的问题,当然也带来一个局限,比如你设定的网络里只包含了“今天晴天”和“今天下雨”两个句子的状态路径,那么不管说些什么,识别出的结果必然是这两个句子中的一句。

 

那如果想识别任意文本呢?把这个网络搭得足够大,包含任意文本的路径就可以了。但这个网络越大,想要达到比较好的识别准确率就越难。所以要根据实际任务的需求,合理选择网络大小和结构。

 

搭建状态网络,是由单词级网络展开成音素网络,再展开成状态网络。语音识别过程其实就是在状态网络中搜索一条最佳路径,语音对应这条路径的概率最大,这称之为“解码”。路径搜索的算法是一种动态规划剪枝的算法,称之为Viterbi算法,用于寻找全局最优路径。

640?wx_fmt=png

这里所说的累积概率,由三部分构成,分别是:

 1. 观察概率:每帧和每个状态对应的概率

 2. 转移概率:每个状态转移到自身或转移到下个状态的概率

 3. 语言概率:根据语言统计规律得到的概率

   

其中,前两种概率从声学模型中获取,最后一种概率从语言模型中获取。语言模型是使用大量的文本训练出来的,可以利用某门语言本身的统计规律来帮助提升识别正确率。语言模型很重要,如果不使用语言模型,当状态网络较大时,识别出的结果基本是一团乱麻。

 

以上介绍的是传统的基于HMM的语音识别。事实上,HMM的内涵绝不是上面所说的“无非是个状态网络”那么简单。以上的文字只是想让大家容易理解,并不追求严谨。
来源:CSDN                      时间:
2018年02月08日

04

OUR PORTFOLIO


05

OUR PRICING


BASIC

$150 per year

 • 100 GB Cloud Storage
 • 5 Pro Websites
 • 10 Secured Emails
 • 24-hour Support

BUSINESS

$260 per year

 • 200 GB Cloud Storage
 • 10 Pro Websites
 • 20 Secured Emails
 • 30-Minute Support

PROFESSIONAL

$380 per year

 • 500 GB Cloud Storage
 • 20 Pro Websites
 • 40 Secured Emails
 • Live Support
06

CONTACT US


CONTACT INFO

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id.

EMAIL

9999999@qq.com

PHONES

999999999999